2017년 12월 6일 수요일

Bài báo đầu tiên

Xin chào, các bạn.

Tên tôi là Song Jong Sik. Tôi là người Hàn Quốc.
Tôi ba mươi lăm tuổi. Tôi sống ở Incheon.
Công việc của tôi là nhà đầu tư.
Sở thích của tôi là di du lịch, đọc sách, đi bộ.
Gia dinh tôi có ba người, vợ, con gái và tôi.
Tôi yêu Việt Nam rất nhiều.
Tôi muốn người bạn Việt Nam.

Cảm ơn bạn rất nhiều.

ngày 6 tháng 12 năm 2017
Song Jong Sik

베트남어 6개월 공부해서, 이제 겨우 유치원생 수준으로 자기 소개를 할 수 있게 되었다. 돌머리라 그런지 남들보다 두배는 빡세다.

댓글 없음:

댓글 쓰기